نقد وبررسی کتب جدید پایه ششم ودوم وآموزش های آن
تاریخ : سه‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1391
نویسنده : امیر حسین خزایی

نمونه سوال اول

1-    کدامیک از گزینه های زیرطولانی ترین زمان رانشان می دهد ؟

1)2 شبانه روز                        2) 3110 دقیقه             3) 189700 ثانیه        4) 57  ساعت

2- زاویه ای که دوعقربه ی ساعت شمارودقیقه شماردرساعت  2:15 می سازند چنددرجه است ؟

1)     5 درجه             2)هفت ویک دوم                   3)20 درجه          4) بیست ودو یک دومدرجه

3-عقربه های ساعت شماردرهرشبانه روزچندبارزاویه ی  نیم صفحه می سازند؟

1)     11 بار           2) 22 بار           3)   44 بار               4) 60بار

4- تصویرساعت 46  30  13  درآیینه کدام گزینه است ؟

2)     14 29 10       2) 14 29  11         3)   46  30  12    4)  46  30  13

5- عقربه های ساعت شماردرهرشبانه روزچندبار برهم عمود می شوند؟

1)22 بار           2) 24 بار           3)   44 بار               4) 60بار

6- 50 قرن چندثانیه است ؟(سال ها کبیسه نیستند)

1)15768000000 ثانیه       2)157680000000     3)15768808000      4)157068808000

7- اگرعقربه دقیقه شماریک ساعت دیواری 240 درجه طی کند، عقربه ساعت شمارچنددرجه راطی می کند؟

1) 20 درجه               2)  23 درجه                   3) 35 درجه              4) 37 درجه

8- عقربه دقیقه شمار ساعتی درفاصله زمانی 3 دقیقه چند درجه را روی صفحه ی ساعت طی می کند؟

1)     6 درجه                     2)10 درجه                     3) 18 درجه       4) 45 درجه

9- دریک ساعت دیواری عقربه ی ساعت شماردرمدت 5 ساعت چند درجه حرکت می کند ؟

1)     135 درجه          2) 150 درجه         3) 160 درجه          4) 180 درجه

10- یک بیمارهر 6 ساعت یک قرص آبی و هر 8 ساعت یک قرص قرمز می خورد. اوپس ازچندساعت برای اولین بارهم زمان این دو قرص راباهم خواهد خورد ؟

1)     12 ساعت          2) 16 ساعت           3) 18 ساعت         4) 24 ساعت

11- یک ساعت دیواری که کارنمی کند در 5 شبانه روزچند باروقت درست را نشان می دهد ؟

1)     5 بار                 2) 10 بار                 3)  12  بار                  4) 15 بار

12- عقربه های ساعتی زمان 9:14 را نشان می دهد . اگرجای عقربه های ساعت عوض شود، ساعت چه وقتی رانشان می دهد؟

1)     3:49                   2)  2:46                   3) 2:45                 4) 1:50

13- اگر عقربه ی دقیقه شمار دوسوم دوربزند ، عقربه ی ثانیه شمارچنددور خواهد زد ؟

1)     30 دور          2) 40 دور           3) 45  دور             4)   50 دور

14 – کدام گزینه نادرست است ؟

1)     درهردقیقه عقربه ساعت شمار 5/0 درجه جلو می رود؟

2)     درهردقیقه عقربه دقیقه شمار 6 درجه جلو می رود؟

3)     درهردقیقه عقربه ثانیه شمار 60 بار صفحه ی ساعت رادورمی زند؟

4)     مجموع زوایای یک صفحه ی ساعت 360 درجه است ؟

15- مجموع نمرات شش درس 189 شد . میانگین این شش درس رادرکدام گزینه می بینید ؟

1)30                   2)  5/30                       3) 31                      4) 5/31

16- حداقل دمای تهران دریک روز بهاری 12 درجه وحداکثر دمای تهران درهمان روز 30 درجه سانتی گراد بوده است . میانگین دمای تهران درآن روزچنددرجه بوده است ؟

1)     14 درجه           2) 16درجه             3)   18 درجه              4) 21 درجه

17- معدل کلاسی دردرس ریاضی 17 شده است . اگرمعلم به هردانش آموزیک نمره ارقاق کند ، معدل چه تغییری خواهد کرد ؟

1)یک نمره کم می شود   2) هفده نمره کم می شود 3) یک نمره اضافه می شود 4) هفده نمره زیادمی شو

18- دانش آموزی بعدازپیداکردن میانگین 35 نمره ، ازروی بی دقتی میانگین رانیز جزو 35 نمره به حساب آوردومیانگین 36 عدد راپیداکرده است . نسبت میانگین دوم به میانگین واقعی برابر است با :

1)     1 به 2                 2) 1  به 1                 3) 35 به 36                4)  36 به 35

19- میانگین بیست عدد رامحاسبه کرده ایم . اکنون اگر به هرعدد بیست واحد اضافه کنیم ، به معدل این بیست عدد چند واحد اضافه می شود ؟

1)     هیچی           2) ده واحد            3) بیست واحد  4           ) چهارصد واحد

20-   ......و17و13و11و7و5و3و1

1)19               2) 20            3) 23           4) 27

21- دریک دوره مسابقه ی فوتبال چهار تیم شرکت دارند . این چهارتیم دوبه دو بایکدیگرمسابقه می دهند. درپایان هرمسابقه حتما یکی ازدو تیم برنده است وحالت تساوی وجودندارد. درهرمسابقه به تیم برنده دوامتیازوبه تیم بازنده امتیازی تعلق نمی گیرد . کدام یک ازدنباله عددهای زیر می تواند دنباله ی امتیازات این چهارتیم باشد ؟

1)     0،6،6و0                   2) 3،4،4و1                 3) 4،4،6و0              4) 2،4،4و2

22- دو قراص مداد یعنی درکل چند مداد ؟

1)208                 2) 288               3) 348                  4) 388

23- کدام گزینه نمایش عدد 8 درمبنای (2) است ؟

1)     8                 2) 10                 3)  100                  4) 1000

24- عدد 11 درمبنای (5) ، نشان گر چه عددی درمبنای (10) می باشد ؟

1)     دو                 2) پنج                       3) شش                 4) یازده

25- درمسابقات فوتبال استان تهران که 10 تیم شرکت دارند قراراست هرتیم فقط یک  دور باتیم های دیگربازی کند . دراین مسابقات درکل چند بازی صورت می گیرد؟

1)     30                     2) 45                     3)75                          4) 90

26- درمسابقات والیبال استان اصفهان 8 تیم شرکت دارند و می خواهند یک دوره مسابقات رابرگزار کنند . اگربازی ها به صورت یک حذفی باشد چند بازی صورت می گیرد؟

1)     7                        2) 8                      3)14                     4) 16

27- درمسابقات بسکتبال استان فارس 8 تیم حضور دارند . اگربازی ها به صورت دو حذفی باشد ، چندبازی صورت می گیرد ؟

1)     8                             2) 10                     3) 12                        4) 14

28- در مجلسی افرادی که همدیگر رامی شناسندبایکدیگردست می دهند . تعداددست دادن های تمام افرادراباهم جمع می زنیم . مجموع حاصل کدام گزینه نمی تواند باشد ؟

1)     6                         2)  10                        3) 11                         4) 15

 نمونه سوال دوم

1 - مجموع سن سه برادر 40 سال است اگر هیچ یک از آنان کمتر از 10 سال لداشته باشند بزرگترین آنها حد اکثر چند سال می تواند داشته باشد ؟ ( هیچ کدام هم دوقلو نیستند )

الف : 19 سال                   ب  : 20 سال                   ج  : 25 سال                           د   :  30 سال                                                                            

2 - 40 دقیقه طول می کشد تا علی پای پیاده از خانه تا مدرسه برود وباز گردد؛ اگر پیاده برود وسواره برگردد 32 دقیقه طول می کشد ولی اگر سواره این مسیر را برود وبرگردد این مسیر چه مدّت طول می کشد ؟

الف   : 18 دقیقه                       ب  :  16 دقیقه                  ج : 24 دقیقه                     د :  8 دقیقه                   

3 - گروهی از بچّه ها در پارک دوچرخه وسه چرحه سواری می کنند علی 7 بچّه و19 چرخ را شمرد شما بگویید چند سه چرخه در محوطه بازی وجود دارد ؟

الف : 2 سه چرخه             ب :  4  سه چرخه                 ج :   6 سه چرخه                  د  :  5 سه چرخه                       

   4 -  کدام مورد درباره ی اندازه ضلع های مثلث  درست نخواهد بود؟   

الف  :  5، 3 ، 8                         ب :  4، 4، 7                            ج  :  3،4،5                    د  :  6 ، 3 ،5                   

5 - دو خیابان هم عرض عمود ومتقاطع هستند در سر چهار راه ، چه شکلی به دست می آید ؟

الف   :  مربع           ب :  مستطیل               ج :  متوازی الاضلاع                 د : لوزی                   

6 -  درمثلث قائم الزاویه ی زیر اندازه ی وتر 20 سانتی متر است که به 4 قسمت مساوی تقسیم شده است مساحت کدام مثلث ها با هم برابرند؟

 الف: مثلث های 2و4         ب: مثلث های 2و3         ج: مثلث های 1و4         د : تمام مثلث ها        

7 - اگر اندازه ی مساحت یک مربّع ویک مستطیل با هم برابر باشند درصورتی که بخواهیم محیط آن ها را مورد مقایسه قرار دهیم ، آن گاه :                                                       

الف: محیط مربع بیشتر خواهد بود                                         ب: محیط مستطیل بیشتر خواهد بود            

ج: محیط هردو برابر است                                                       د: محیط را نمی توان محاسبه کرد           

8 – 4 نقطه روی دایره ای گذاشته ایم با وصل کردن این نقاط به هم دیگر می توانیم حداکثر چند پاره خط داشته باشیم ؟   

     الف :  6 تا               ب :  8 تا                   ج  : 10 تا                    د  : 12 تا                                                                                                                              

       

9 – احمد و علی در 120 متری هم هستند ، شروع حرکت آن ها در یک زمان است . حال اگر احمد ثانیه ای 2 متر و علی ثانیه ای 6 متر بدود بعد از چند ثانیه به هم می رسند ؟ 

الف : 112 ثانیه                          ب : 15 ثانیه                                    ج : 8 ثانیه                        د : 80 ثانیه       

10 –  به جای علامت سوال چه عددی می توان نوشت ؟

الف :3                                        ب: 8                                             ج :11                                          د: 17       

11 – مردی در هر دقیقه 75 قدم برمی دارد و در هر 3 قدم 2 متر پیش می رود این مرد خیاباتی به طول 750 متر را در چه زمانی می پیماید ؟

الف : ربع ساعت                      ب : 25 دقیقه                          ج : 27 دقیقه                           د : نیم ساعت           

12 – در شکل زیر هر چهار ضلعی رنگ شده لوزی است ، همه ی  ضلع های  پنج ضلعی با هم مساوی و برابر 4 سانتی متر است ، محیط ستاره ی چند ضلعی چند سانتی متر است ؟ 

الف : 25 سانتی متر                                                  ب : 20 سانتی متر                   

 ج : 40 سانتی متر                                                       د : 45 سانتی متر        

13 – در بافت یک قالی مستطیل شکل به طول 4 متر و عرض 3 متر سه میلیون گره زده شده ، به طور متوسط در هر سانتی متر مربع این قالی چند گره وجود دارد ؟

الف : 24                                ب: 26                                     ج : 25                                  د :  28        

14 – در مثلثی یک راس را به وسط ضلع مقابلش وصل می کنیم ، دو مثلث کوچکتر به وجود می آید که :

الف : انداره ی محیط های آن ها با هم برابراند                          ب : مثلث ها با هم برابر اند        

ج : اندازه ی مساحت های آن ها با هم برابر اند                         د : هیچ کدام       

15 – در شکل مقابل خطی به موازات ضلع ( ک  ل ) رسم شده است . اگر نقطه الف  را روی این خط تغییر مکان دهیم ، کدام یک از موارد زیر تغییر می کند ؟

الف : مثاحت مثلث                                      ب : ارتفاع مثلث             

 ج : محیط مثلث                                           د : قاعده مثلث       

16 – هشت برابر پول علی مساوی سه برابر  پول حسین است اگر سه برابر پول علی 450 تومان باشد پول حسین چه قدر است ؟         الف : 105 تومان            ب : 400 تومان               ج : 600 تومان            د : 1200 تومان       

17 – شخصی در طبقه هفتم یک ساختمان 12 طبقه است ، اگر فاصله ی ارتفاع هر طبقه 3 متر باشد او تا زمین چند متر فاصله دارد ؟     الف : 21 متر                 ب : 18 متر                ج: 15 متر                  د : 24 متر         

18 – پول مجید از 3 برابر پول سعید 60 تومان بیشتر است ، اگر این دو نفر روی هم 460 تومان پول داشته باشند ، مجید چند تومان پول خواهد داشت ؟        الف :   390          ب : 360              ج: 130                د : 100         

19 – طول دو قدم پدری با طول سه قدم پسرش برابر است . اگر پدر 30 قدم بردارد پسر چند قدم بردارد تا از پدر عقب نماند  ؟                  الف : 35          ب : 40               ج : 45          د: 50            

20 – اگر وسط اضلاع یک لوزی را به طور متوالی به هم وصل کنیم شکل به دست آمده یک .............. است ؟

الف : مستطیل                     ب : لوزی                                  ج: مربع                          د : متوازی الاضلاع       

21 – علی 3/2 پولش را خرج کرد و نصف بقیه را به برادرش مهدی داد و 120 ریال برایش باقی ماند ، تمام پول علی چه قدر بوده است ؟            الف : 120               ب : 600               ج: 720               د : 180         

22 –  نصف محیط مستطیلی 28 سانتی متر و اختلاف طول و عرض آن 6 سانتی متر است ، مساحت مستطیل چند سانتی متر مربع است ؟       الف : 187 سانتی متر مربع                         ب : 374 سانتی متر مربع                                                                                                                             .                                                   ح  : 157 سانتی متر مربع                           د : 132 سانتی متر مربع          

23 – مقوایی به شکل مربع داریم این مقوا را از وسط نصف می کنیم ، مستطیلی به عرض 6 سانتی متر به دست می آید . مساحت مربع چند سانتی متر مربع است ؟                      الف : 144 سانتی متر مربع            

  ب: 216 سانتی متر مربع                ج: 36 سانتی متر مربع                  د : 72 سانتی متر مربع        

24 – 11 کیلو گرم برنج و دو وزنه ی 300 گرمی داریم ، حداقل با چند بار وزن کردن می توان 3 کیلو گرم برنج جدا کرد ؟             الف : سه بار          ب: چهار بار             ج : پنج بار              د : ده بار        

25 – برای پر کردن چاله ی بزرگی ما به دو تا کمتر از یک دوجین تراکتور خاک نیاز داریم ، ما به چند تراکتور خاک نیاز داریم ؟  الف : 10  تراکتور            ب : 12  تراکتور             ج : 20 تراکتور          د : 22 تراکتور     

26 – در 24 ساعت ، عقربه های ساعت چند بار زاویه ی قائمه می سازند ؟ ( به جز عقربه ثانیه شمار )

الف : 48 بار              ب : 44 بار             ج: 12 بار                  د : 4 بار      

27 –  با کدام یک از پیمانه های زیر ، نمی توان 4 لیتر آب برداشت ؟

الف : 7 لیتری و 5 لیتری         ب : 5 لیتری و 8 لیتری          ج: 9 لیتری و 6لیتری         د : 7 لیتری و 8 لیتری       

28 – باغبانی می خواهد تعدادی گردو را بین کارگرانش تقسیم کند که ربع آن ها 6  نفر می باشند  . به هر نفر نصف تعداد افرادی که تقسیم کردیم گردو رسید ، ثلث همان مقدار که رسید باقی ماند . حال تعداد گردو ها چند تا بودند .      الف : 288                      ب: 260                   ج : 240                    د : 292       

29 – خطی از یک راس پنج ضلعی به راس های دیگر آن وصل می کنیم ، چند مثلث به وجود می آید ؟

الف : 5 مثلث                 ب : 4 مثلث                        ج : 3 مثلث                       د : 2 مثلث       

30 – کدام عبارت درست نیست ؟          الف : در هر مستطیل قطر ها با هم مساوی هستند .       

ب : در هر متوازی الاضلاع قطر ها با هم مساوی هستند .       

ج : در هر مستطیل قطر ها یکدیگر را نصف می کنند .        

د : در هر متوازی الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند .        .  

31 – محیط یک مثلث متوازی الاضلاع با محیط یک مستطیل به عرض 6 متر برابر است . اکر هر ضلع مثلث 10 کنر باشد ، طول مستطیل چند متر است ؟

الف : 7متر            ب : 8 متر             ج : 9 متر            د  : 10 متر      

32 - کدام عبارت درست نیست ؟

الف : از دو نقطه فقط یک خط راست می گذرد               ب : هر قطر لوزی عمود منصف قطر دیگر است      

ج : هر خط عمود بر خط دیگر عمود منصف آن خط است      

د : ارتفاع همیشه از راس برضلع مقابل عمود فرود می آید        

33-هر چهار ضلعی که ضلع های روبروی آن با هم موازی باشد حتماَ ............ است .

الف  :  مربّع                ب :   لوزی                ج  :  ذوزنقه                 د :  متوازی الاضلاع      

34- اگر به وسیله ی دو خط عنود منصّف یک چهار ضلعی رسم کنیم این چهار ضلعی ........ نام دارد ؟

الف  :   لوزی            ب :  مربّع              ج  :  مستطیل               د  :   ذوزنقه        

35- اگر به وسیله ی دو خط عنود منصّف هم اندازه  یک چهار ضلعی رسم کنیم این چهار ضلعی ........ نام دارد ؟

الف  :  لوزی            ب : مربّع              ج  : مستطیل               د  :  ذوزنقه      

36-یک ذوزنقه ی قائم الزاویه دارای چند زاویه ی باز است ؟

الف :  2 زاویه            ب  :  1 زاویه            ج  : 3 زاویه           د  :  زاویه ی باز ندارد      

37-اگر وسط ضلعهای یک مثلّث متساوی الاضلاع را به هم وصل کنیم ، مساحت مثلّث به دست آمده چه کسری از مساحت اوّلی است ؟  الف :                 ب :               ج :                        د :        

38-  هر چهار ضلعی که فقط دو زاویه ی قائمه داشته باشد ، ............ نام دارد .

الف : مربّع            ب : مستطیل           ج :   ذوزنقه ی قائم الزاویه             د : الف وب وج صحیح است        

39- خطی که از راس زاویه هر مثلّثی بر ضلع روبرو عمود شود ، مثلْث را به دو مثلّث ........... تقسیم می کند .

الف : متساوی الاضلاع            ب : قائم الزاویه           ج :  مساوی         د :  متساوی السّاقین       

40- کدام مثلّث ممکن است دارای دو زاویه ی تند ویک زاویه ی باز باشد ؟   

الف : متساوی الاضلاع            ب : قائم الزاویه           ج : متساوی الساقین           د :  الف وج  صحیح است      


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما
 
 
 
سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
SusaWebTools
SusaWebTools
Susa Web Tools